REGULAMIN PRACOWNI CERAMICZNEJ KULKA

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Pracowni Ceramicznej KULKA jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu.

 1. Za warsztaty ceramiczne klient płaci bezpośrednio na miejscu, w pracowni, zawsze przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Wykonane na warsztatach prace w glinie zostawiane się do wyschnięcia (ok. 7-14 dni), a następnie zostają wypalone na biskwit (pierwszy wypał, temperatura wypału 8800C). Po wypale klient jest informowany o możliwości odebrania pracy. Wypał na biskwit jest wliczony w koszt każdych zajęć, warsztatów.
 3. Wypał ze szkliwem wliczony jest w cenę zajęć, na których uczestnik samodzielnie szkliwi. Prace gliniane z jednorazowych warsztatów mogą być poszkliwione przez instruktora po wcześniejszym ustaleniu i opłacie.
 4. Poszkliwione prace są wypalane w temperaturze 10500C.
 5. Piec jest wypalany, gdy nazbiera się wystarczająca ilość prac, by go zapełnić (w zależności od miesiąca częstotliwość wypału może być max. co 20 dni roboczych).
 6. Istnieje możliwość wypału prac (na biskwit oraz ze szkliwem), które powstały poza Pracownią Ceramiczną KULKA.
 7. Pracownia Ceramiczna KULKA nie ponosi odpowiedzialności za efekt wypału lub ewentualne zniszczenie pracy.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca w pracowni do przechowywania, prace uczestników, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania (wypalenia na biskwit lub wypału ze szkliwem), przechodzą na własność pracowni.
 9. O wypałach glinianych prac na biskiwt lub ze szkliwem klienci informowani są poprzez informację umieszczoną na facebook/Pracownia Ceramiczna KULKA bądź na stronie internetowej www.pracowniaceramicznakulka.pl
 10. Podczas pobytu w Pracowni należy zachować ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu prac, tak by nie zniszczyć prac innych osób.
 11. Nie dotykamy żadnych prac, które nie należą do nas!
 12. Nie należy dotykać prac, które się suszą, nawet własnych (mogą ulec zniszczeniu)
 13. Przed odstawieniem swojej pracy do suszenia konieczne jest podpisanie jej swoimi inicjałami lub gmerkiem. np.: Kasia Kowalska (KK)
 14. Praca nie podpisana przechodzi na własność Pracowni Ceramicznej KULKA lub zostaje zutylizowana.
 15. W przypadku zniszczenia cudzej pracy pobierana zostaje opłata od osoby, która dokonała szkody (20zł gdy autorem pracy jest dziecko, 30zł/60zł osoba dorosła. Jest to koszt zajęć, na których dana osoba wykonała swoją pracę).
 16. Po skończonej pracy czyścimy narzędzia, podkładki i inne używane przedmioty a następnie odkładamy je na miejsce.

ZASADY BHP w Pracowni Ceramicznej KULKA

 1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z przeznaczeniem i według zasad i instrukcji udzielonych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.
 3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem osoby prowadzącej warsztaty, po zaznajomieniu się z instrukcją obsługi.
 4. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej zajęcia.
 5. Do prac powstających z gliny nie wkładamy żadnych ostrych, drewnianych, metalowych przedmiotów. Mogą one spowodować pożar pieca ceramicznego!
 6. NIE PODCHODZIMY DO PIECA CERAMICZNEGO podczas jego pracy!
 7. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Pracowni Ceramicznej KULKA, a w przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Suchy pył powstający przy szlifowaniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać a jedynie za pomocą suchego pędzla lub wilgotnej gąbki zetrzeć nad miseczką z wodą.
 9. Szkliwo zawsze przygotowuje instruktor pracowni.
 10. Podczas pracy ze szkliwem należy zachować szczególne środki ostrożności: stosować się do poleceń osoby prowadzącej.
 11. Szkliwiąc prace używamy do tego koloru tylko jednego pędzla, panuje jedna zasada: jeden słoik ze szkliwem = jeden pędzel
 12. Nie jemy i nie pijemy, podczas pracy z gliną, szkliwem.
 13. W przypadku kontaktu chemii ze skórą należy natychmiast przemyć to miejsce pod bieżącą wodą.
 14. W przypadku dostania się szkliwa do oka, należy natychmiast przemyć je wodą i niezwłocznie udać się do lekarza.
 15. Pracownia Ceramiczna KULKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.
 16. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Zasad BHP oraz Regulaminu Pracowni.
 17. Pracownia Ceramiczna KULKA zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz cenniku usług.